Loading

Списък с одобрените за помощи от Междуведомствената комисия за община Ковачевци

За предоставяне на средства от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, т. 4.2 на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия,

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ РЕШИ:

На основание § 4, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и чл. 34, ал. 1 от Постановление № 1 на Министерския съвет от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., утвърждава 38 797 995 лв., както следва:

На Община Ковачевци - 17 360 лв. за преодоляване на щети от земетресението на 22 май 2012 г. /неусв. Решение №16 от 2012 г./, от които:
1) 3 680 лв. за възстановяване сградата на читалище „Лазо Стоянов", с. Косача;
2) 3 680 лв. за възстановяване на мост на р. Косматица, с. Калище.
3) 10 000 лв. възстановителна помощ за жилище на Борис Владимиров Христов, с. Егълница.

Източник: http://www.nspbzn.mvr.bg/Sprav_informacia/Mejduvedomstvena_komisia/2013_MKVP.htm